تعریف رضایت زناشویی: به عنوان عملکرد و رفتار مناسب زوجین بر اساس وظایف سنتی و عرفی و قانونی تعیین شده برای هر کدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است. این کتاب درجنبه های رفتاری،شناختی وعاطفی مطرح میشود(خدا رحیمی 1375)به نقل از داوودی و همکاران1383 0

تعریف ازدواج[1]:قانون ازدواج یک قرارداد تلقی میشود(اتحاد داوطلبانه ی یک مردو زن برای تمام عمر) ازدواج معمولا به معنی سست شدن پیوند با والدین نیز هست زن و شوهرشرکتی تشکیل میدهند که مشارکت متقابل یاری و ارامبخش هم در روزهای خوشبختی و هم بدبختی در ان انتظار میرود (پور افکاری1376)

تعریف هیجان خواهی:تنوع جویی در احساسات و تجارب ازنیازهای ادمی را هیجان خواهی مینامند چنانچه بعضی حتی خطر میکنند تا به چنین تجربه هایی دست بزنند (براهنی1369،صفحه ی8)

1-6-2 تعاریف عملیاتی:

تعریف هیجان:

در اینجا منظور از هیجان خصیصه ای است که بوسیله ی تست هیجان خواهی زاکرمن سنجیده میشود.

تعریف رضایت زناشویی: منظور از رضایت زناشویی حالتی است که بوسیله تست رضایت زناشویی انریچ[2] سنجیده میشود.